Územní plán Kosmonos do druhé a poslední etapy

7. února 2010 v 22:42 | Václav Petříček |  Jak to vidíte Vy...
Už předem a opět upozorňuji, že následující informace a poznámky k dalšímu postupu zpracování změny územního plánu nebudou moc čtivé.

Jde ale o velice důležitý krok v rozvoji města, o který se všichni musíme zajímat, pokud si nechceme vyčítat, "až bude pozdě" ....

Vycházím z platného zákona o územním plánování, jehož znalost je základem k racionálnímu jednání s příslušnými rozhodujícími orgány, v neposlední řadě zastupitelstvem.

Zopakujme si na začátek, jaké jsou základní úkoly (§ 19):


a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty,
b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území,
c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání,
g) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem,
h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn,
i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení,
j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny v území,
k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany,
l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území,
m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů před negativními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,
n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů,
o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a památkové péče.

K dosavadnímu postupu:


1 Koncept byl podroben povinnému posouzení vlivů na životní prostředí. Posudek byl skutečně mizerný, moje osobní recenze zde byla publikována. V tomto ohledu selhala kontrolní funkce příslušného oddělení Krajského úřadu. To se řeší interpelací na Ministerstvu životního prostředí. Naštěstí jiné oddělení a dále připomínky občanů umožnílo Stavebnímu úřadu svým návrhem pokynů, zastupitelstvem již schváleným, zmírnit hrozící zhoršení kvality životního prostředí a pohody obyvatel Kosmonos.

2 Při zpracování konceptu se stala obrovským problémem nedostupnost tzv. územně analytických podkladů, které obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, rozbor udržitelného rozvoje území atd. Tyto podklady měl vypracovat boleslavský magistrát, aby byly zdarma využity pro územní plán Kosmonos. Tak je musel vypracovat pořizovatel, tj. Město Kosmonosy a navýšit tak cenu změny územního plánu o dalších pár desítek tisíc Kč!

3 Před dvěma týdny již proběhlo společné jednání o návrhu územního plánu obce, pro kterou je územní plán pořizován se sousedními obcemi, dotčenými orgány a krajským úřadem. Teď se čeká, zda uplatní nějaká stanoviska ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání.

Co bude následovat?

Návrh územního plánu posuzuje před řízením o jeho vydání krajský úřad, kterému pořizovatel předloží návrh územního plánu a zprávu o jeho projednání. Krajský úřad posoudí návrh územního plánu z hlediska zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy a souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

O případně upraveném a posouzeném návrhu územního plánu se bude konat veřejné projednání. Pořizovatel zajistí, aby po dobu 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky byl návrh územního plánu vystaven k veřejnému nahlédnutí. Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat ale pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti. Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Dotčené osoby oprávněné k podání námitek musí být na tuto skutečnost upozorněny.

Součástí odůvodnění územního plánu, zpracovaného pořizovatelem je mj. vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením, jak bylo zohledněno. Osobně se na tento krok soustředím z důvodů výše uvedených.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání a zpracuje návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných ke konceptu i návrhu územního plánu. Pokud je to nezbytné, zajistí pro obec úpravu návrhu územního plánu v souladu se stanovisky dotčených orgánů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů. Dojde-li na základě veřejného projednání k podstatné úpravě návrhu územního plánu, může se dokonce konat opakované veřejné projednání za účasti dotčených orgánů. Ale to předbíhám.

Zastupitelstvu pak pořizovatel předloží návrh na vydání územního plánu s jeho důvodněním a to vydá územní plán jako platný. V případě, že by zastupitelstvo obce nesouhlasilo s předloženým návrhem územního plánu nebo s výsledky jeho projednání, může vrátit předložený návrh pořizovateli se svými pokyny k úpravě a novému projednání nebo jej zamítne. I v této fázi, před jednáním zastupitelstva, je možno oslovovat zastupitele s vašimi připomínkami, názory a požadavky. Sám budu samozřejmě postup pečlivě sledovat.

I po schválení návrhu bude možné ještě zmírnit případně možné negativní dopady na prostředí. Stavební úřad totiž navrhuje na některé citlivé lokality, určené k zastavění, vypracovat územní studie, které "navrhují, prověřují a posuzují možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí". Ano, zákon je někdy pro laika prakticky nesrozumitelný. V každém případě všichni, kdo se kolem rozvoje obce angažují, by si měli návrh podrobně prostudovat.

Václav Petříček
 


Komentáře

1 MS | 9. února 2010 v 13:52 | Reagovat

Doufejme, že územní plán bude schvalovat zastupitelsvo nové, konečně už rozumné a vnímající. Citlivé ke skutečným potřebám obyvatel Kosmonos, ne jen k potřebám nenažraných skupin a jednotlivců... DOUFEJME...

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama